เฟสบุ๊คอบต.สระพังลาน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลการตรวจรับการจ้าง

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ
ผู้ดูแลระบบ
ita อบต.สระพังลาน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562


   
   
   
 
โครงการสร้างทีมงานเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานและความผูกพันในองค์กร ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562


   
   
   
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2562


   
   
   
 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
โครงการแข่งขันกีฬา ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561


   
   
   
 
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561


   
   
   
 
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561


   
   
   
 
โครงการรณรงค์ งดเหล้า เข้าพรรษา
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2561


   
   
   
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ยากจน และด้อยโอกาส ในตำบลสระพังลาน ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2561


   
   
   
 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบรอบต่าง ๆ ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 24 กรกฏาคม 2561


   
   
   
 
โครงการชุมชนยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 24 กรกฏาคม 2561


   
   
   
 
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 19 กรกฏาคม 2561


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และบทบาทหน้าที่แก่ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
โครงการทอดผ้าป่าขยะและบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ยากจน และด้อยโอกาส ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ยากจน และด้อยโอกาสในตำบลสระพังลาน ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
โครงการรณรงค์ส่งเสริมลดการบริโภคบุหรี่สุรา
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
โครงการคุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561


   
   
   
 
หมู่บ้านตำบลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561


   
   
   
 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กลุ่มสตรีตำบลสระพังลาน ประจำปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561


   
   
   
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังลาน
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561


   
   
   
 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลาวครั่ง ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2561


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย