หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

E-service
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศ กำหนดราคากลางและการดำเนินการจ้างโครงการขุดลอกวัชพืช และดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านคุ้มกลาง
2 ประกาศ กำหนดราคากลางและการดำเนินการจ้างโครงการขุดลอกและซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านฟากทาง ตามแบบมาตรฐานสำนักวิศวกรกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ เลขที่ GC-3-601-43 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านคุ้มกลาง พร้อมบ่อพัก จำนวน 21 บ่อ ตามแบบมาตรฐานงานทาง สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทถ.-5-301 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 การกำหนดราคากลางและการดำเนินการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านคุ้มกลาง พร้อมบ่อพัก จำนวน 21 บ่อ ตามแบบมาตรฐานงานทาง สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทถ.-5-301 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ชุดกระเช้าทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ดำเนินการขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 2
7 ประกาศ ดำเนินการขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าฯ
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ชุดกระเช้าทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
9 ประกาศกำหนดราคากลางและการดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านคุ้มกลาง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน เลขที่ 4/2564
10 ประกาศ การกำหนดราคากลางและการดำเนินการจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างคูส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านสระพังลาน ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทานคูส่งน้ำ (คูดิน) เลขที่ 06-01-003 จำนวน 1 โครงการ
11 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย
13 ประกาศ กำหนดราคากลางและการดำเนินการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณวัฒน์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อและกำหนดราคากลางสำหรับโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) ฉบับแก้ไขที่ 1
15 ประกาศ การกำหนดราคากลางและการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวงาย บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านดอนสุโข และ บริเวณ หมู่ที่ 7 บ้านฟากทาง ตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทถ-2-204 จำน
16 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ชุดกระเช้าทำงานได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ประกาศกำหนดราคากลางและการดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร ภายในหมู่บ้าน (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) หมู่ที่ 6 บ้านคุ้มกลาง หมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณวัฒน์ และหมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก จำำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศ การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อและกำหนดราคากลางสำหรับโครงการจัดซื้อรถยนต์ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน หมู่ที่ 6 บ้านคุ้มกลาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศ กำหนดราคากลางและการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่่ 1 บ้านสระพังลาน จำนวน 1 โครงการ