เฟสบุ๊คอบต.สระพังลาน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลการตรวจรับการจ้าง

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
แสดงความคิดเห็นของประชาชน

สายตรงนายก
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ
ผู้ดูแลระบบ
ita อบต.สระพังลาน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2559  
   
2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2559  
   
3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2559  
   
4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2559  
   
5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2559  
   
6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2559  
   
7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560  
   
8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560  
   
9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560  
   
10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2560  
   
11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2560  
   
12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม 2560  
   
13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560  
   
14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2560  
   
15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2560  
   
16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2560  
   
17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2560  
   
18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2560  
   
19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561  
   
20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย