เฟสบุ๊คอบต.สระพังลาน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลการตรวจรับการจ้าง

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
แสดงความคิดเห็นของประชาชน

สายตรงนายก
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ
ผู้ดูแลระบบ
ita อบต.สระพังลาน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2552-2557  
   
2
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561-2565  
   
3
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558-2562  
   
4
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2565-2570)  
   
5
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) กรณีแก้ไข ฉบับที่ 1/2563  
   
6
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) กรณีแก้ไข ฉบับที่ 2/2563  
   
7
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) กรณีแก้ไข ฉบับที่ 3/2563  
   
8
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) กรณีแก้ไข ฉบับที่ 4/2563  
   
9
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) กรณีเพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563  
   
10
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) กรณีเพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2563  
   
11
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) กรณีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7/2563  
   
12
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/2564  
   
13
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 6/2564  
   
14
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2564  
   
15
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2564  
   
16
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10/2564