เฟสบุ๊คอบต.สระพังลาน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลการตรวจรับการจ้าง

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
แสดงความคิดเห็นของประชาชน

สายตรงนายก
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ
ผู้ดูแลระบบ
ita อบต.สระพังลาน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นางสาวอรวรรณ สุทธิสิทธิ์

ปลัด อบต.สระพังลาน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุภาพร  แร่ใจดี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวจิตรานุช  แก้วบัวดี

คนงาน

อำนาจหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                   ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 ด้าน คือ

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ
  • งานอาชีวอนามัย
  • งานสุขาภิบาลทั่วไป
  • งานสุขาภิบาลโรงงาน
  • งานสุขาภิบาลและสถานประกอบการ
  • งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  • งานติดตามตรวจสอบ

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
  • งานอนามัยชุมชน
  • งานสาธารณสุขมูลฐาน
  • งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
  • งานป้องกันยาเสพติด
  • งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ

งานเผยแพร่และฝึกอบรม
  • งานเผยแพร่และฝึกอบรม
  • งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

งานป้องกันและควบคุมโรค
  • งานเฝ้าระวัง
  • งานระบาดวิทยา
  • งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
  • งานโรคเอดส์

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
  • งานรักษาพยาบาล
  • งานทันตกรรม
  • งานอนามัยโรงเรียน

งานรักษาความสะอาด
  • งานควบคุมสิ่งปฎิกูล
  • งานควบคุมมลพิษ
  • งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฎิกูล
  • งานกำจัดขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสีย

งานสัตวแพทย์
  • งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
  • งานกิจการโรงฆ่าสัตว์
  • งานป้องกันรักษาโรคและกักกันสัตว์
  • งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี