เฟสบุ๊คอบต.สระพังลาน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลการตรวจรับการจ้าง

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
แสดงความคิดเห็นของประชาชน

สายตรงนายก
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ
ผู้ดูแลระบบ
ita อบต.สระพังลาน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 


นายสุชาติ   รักอู่

ผู้อำนวยการกองช่าง

    ว่าง

 

นายช่างโยธา

นายพิทักษ์  โพธาราม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายกิตติศักดิ์  ขันทองดี

คนงาน

    ว่าง

 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ
         การสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของอบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ

1.

งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-

งานก่อสร้างและบูรณะถนน

-

งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ

-

งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

-

งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

2.

งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-

งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

-

งานวิศวกรรม

-

งานประเมินราคา

-

งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

-

งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

-

งานออกแบบ

3.

งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-

งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา

  -

งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร

  -

งานระบายน้ำ

  -

งานจัดตกแต่งสถานที่

4.

งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  -

งานสำรวจและแผนที่

  -

งานวางผังพัฒนาเมือง

  -

งานควบคุมทางผังเมือง

  -

งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

  -

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย