หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

E-service
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายสวง  วงษ์ศรีทา

ประธานสภา อบต.สระพังลาน + สมาชิกสภา อบต.


นายจรัญ เจอกาศ

รองประธานสภา + สมาชิก อบต.

นางสาวชณัฐภัฒสา  ศรีคำแหง

เลขานุการประธานสภา อบต.สระพังลาน

นายประจักษ์   พ่อค้า

นายทองใหม่   บุญธรรม

นางนัทธมน    พ่อค้า

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.


นายสมควร ศรีราคำ

นายบันเทิง ทองดอนพุ่ม

นายพงษ์ศักดิ์ มณีอินทร์

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

นายเสนาะ   พูลกำลัง

นายประสาท   แก่นจันทร์

ว่าง

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

นายดุสิต   โพธิ์ศรีทอง

ว่าง

นายบัญญัติ   โพธิ์ทา

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.


ว่าง

นายสุพจน์   วงษ์กัณหา

นายสวง   วงษ์กัณหา

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

นายวิเชียร  อุ่นวัฒนธรรม

นายปราการ พ่อค้า

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.