เฟสบุ๊คอบต.สระพังลาน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลการตรวจรับการจ้าง

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
แสดงความคิดเห็นของประชาชน

สายตรงนายก
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ
ผู้ดูแลระบบ
ita อบต.สระพังลาน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายอนันท์  คุณาวงศ์

ประธานสภา อบต.สระพังลาน
โทร.081-8808421


นายสุรชัย  แก้วบัวดี

รองประธานสภา
โทร.087-0029093

นางสาวอรวรรณ สุทธิสิทธิ์

เลขานุการประธานสภา อบต.สระพังลาน
โทร.085-2962323

นายบุญสืบ  แจ้งสว่าง

นายบันเทิง ทองดอนพุ่ม

นายพรเทพ สนธิเณร

นายจิรวัฒน์ ชาวอบทม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร.083-7641781

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร.081-1945884

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร.065-7199415

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร.092-5968758


นายสมหวัง  โพธาราม

นายวิทวัส  ศรีคำทา

นายสวง  วงษ์กัณหา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร.085-2927010

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร.086-1741514

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร.092-4361309

นายชูศักด์  แขกใจเย็น

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร.092-4638789