เฟสบุ๊คอบต.สระพังลาน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลการตรวจรับการจ้าง

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
แสดงความคิดเห็นของประชาชน

สายตรงนายก
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ
ผู้ดูแลระบบ
ita อบต.สระพังลาน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน 

              

“สระพังลานเป็นตำบลที่น่าอยู่  ด้วยการบริหารจัดการที่ดี  ส่วนของสังคมชุมชน  มีความปลอดภัย  เข้มแข็ง  มีความร่วมมือจากทุกส่วน  มีพลังด้วยการกีฬา  ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  ทุกชีวิตมีการศึกษา  รู้อนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม”

นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน

1.      ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1   แนวทางการก่อสร้างขยาย  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  และบำรุงรักษาถนนให้เพียงพอและทั่วถึง

1.2   แนวทางการจัดหาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค

บริโภคให้เพียงพอ

1.3   แนวทางการขยายเขตไฟฟ้า  น้ำประปา  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

2.     ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม

2.1   แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรและประชาชน

2.2   แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีรายได้

2.3   แนวทางการเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทำ

2.4   แนวทางการส่งเสริมสังคมครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

2.5   แนวทางการส่งเสริมให้มีกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีในชุมชนและชุมชนอื่น

3.     ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและบริการสาธารณสุข

3.1   แนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านการกีฬา

3.2   แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและบริการสาธารณสุข

3.3   แนวทางการป้องกันและระงับโรคต่างๆ ในชุมชน

4.     ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.1   แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.2   แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง

4.3   แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4.4   แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมให้ อปพร. ทำงานอย่างเป็นระบบ

4.5   แนวทางการส่งเสริมการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

5.     ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

5.1   แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการด้านการศึกษา

5.2   แนวทางการส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านศาสนาและรักษาวัฒนธรรม

5.3   แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

5.4   แนวทางการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

6.     ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1   แนวทางการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพดิน

6.2    แนวทางการจัดการกำจัดขยะมูลฝอย

6.3    แนวทางการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด

6.4    แนวทางการจัดการให้มีการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย

7.     ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

7.1   แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย

7.2   แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

7.1.2. แนวทางการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต  ประจำวัน

7.4  แนวทางการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

7.5 แนวทางการเพิ่มช่องทางในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน