เฟสบุ๊คอบต.สระพังลาน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลการตรวจรับการจ้าง

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
แสดงความคิดเห็นของประชาชน

สายตรงนายก
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ
ผู้ดูแลระบบ
ita อบต.สระพังลาน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

ที่ตั้งและพื้นที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออู่ทองไปทางทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร มีพื้นที่ ประมาณ 24.390 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 15,243.750 ไร่
ภูมิประเทศ

      ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และบางส่วนเป็นที่ดอนมีหนองน้ำธรรมชาติ ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมได้ แต่ม่เพียงพอตลอดปี ในฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำและมีสภาพตื้นเขิน

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
การปกครอง

     องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่ที่ 1 บ้านสระพังลาน
2. หมู่ที่ 2 บ้านดอนยายกร่อย
3. หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำเต้า
4. หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้างาย
5. หมู่ที่ 5 บ้านดอนสุโข
6. หมู่ที่ 6 บ้านคุ้มกลาง
7. หมู่ที่ 7 บ้านฟากทาง
8. หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งป่าตาล
9. หมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณวัฒน์
10. หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
ประชากร

     จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 ตำบลสระพังลาน มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 4,946 คน แยกเป็นชาย 2,413 คน หญิง 2,533 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 195 คน/ตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงข้อมูลของจำนวนประชากรตำบลสระพังลาน

หมู่บ้าน

พื้นที่(ตร.กม.)

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ความหนาแน่น

ของประชากรต่อ ตร.กม.

ชาย

หญิง

รวม

1.บ้านสระพังลาน

2.2

207

280

307

587

266

2.บ้านดอนยายก่อย

2.5

214

306

215

612

248

3.บ้านหนองน้ำเต้า

2.1

150

195

169

364

173

4.บ้านหนองข้าวงาย

2.5

172

282

326

608

243

5.บ้านดอนสุโข

3.2

162

254

259

513

160

6.บ้านคุ้มกลาง

2.4

244

262

280

542

225

7.บ้านฟากทาง

2.5

201

316

342

658

263

8.บ้านทุ่งป่าตาล

2.1

132

212

201

413

196

9.บ้านสุวรรณวัฒน์

2.3

119

189

197

386

167

10.บ้านตะวันออก

2.5

72

117

137

254

101

รวม

24.3

1,673

2,520

2,685

5,205

207.06

ที่มา :  สำนักงานทะเบียนราฏร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สภาพทางเศรษฐกิจ
            
อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่  คือร้อยละ  90  ของผู้มีงานทำประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาเป็นอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  รับจ้าง  และค้าขาย  ตามลำดับอาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชากรภายในตำบลมากที่สุด  คือ อาชีพ  เกษตรกรรม โดยพืชที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าว  ไม้ผล  เช่น  มะม่วง , ฝรั่ง, กล้วย, องุ่น, แตงโม, ส้ม, ฯลฯ  พืชไร่ เช่น  ข้าวโพด, อ้อย, กระเจี๊ยบ, ข้าว,  พืชผัก  เช่น  หน่อไม้ฝรั่ง, แตงกวา, คะน้า, กวางตุ้ง, มะเขือ, ถั่วฝักยาว, มันเทศ, พริก, ผักชี, ต้นหอม, บวบ  ฯลฯ

ด้านการเลี้ยงสัตว์
  เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไวเพื่อบริโภคและจำหน่าย  สัตว์ที่นิยมเลี้ยง  ได้แก่  โคเนื้อ, สุกร, เป็ด, ไก่, ปลา, กุ้ง  ฯลฯ

ด้านอุตสาหกรรม
  ภายในตำบลมีโรงงานอุตสาหกรรม  ได้แก่  โรงงานฟองเต้าหู้ 

หน่วยธุรกิจในเขต  องค์การบริหารส่วนตำบล

 ปั้มน้ำมัน 1  แห่ง ร้านซื้อ-ขายรถยนต์เก่า  1  แห่ง
ร้านจำหน่ายปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 3  แห่ง  บริษัทประกันรถยนต์ 1  แห่ง
ร้านเสริมสวย  3  แห่ง  อู่ซ่อมรถยนต์   7  แห่ง
ร้านตัดผม 2  แห่ง อู่ซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสี  1  แห่ง
ร้านอาหาร 3  แห่ง  ร้านเคาะ พ่นสี  1  แห่ง
ร้านมินิมาร์ท-ซุปเปอร์  1  แห่ง ตลาดนัด  1  แห่ง
โรงงานฟองเต้าหู้ 2  แห่ง ฟาร์ม 1  แห่ง
คลินิก 1  แห่ง โรงฆ่าสัตว์   1  แห่ง
โรงงานประกอบสูบรถ 1  แห่ง ร้านขายอาหารกุ้ง 1  แห่ง
ปั้มก๊าซ  1  แห่ง บ้านเช่า 2  แห่ง
โรงสีข้าว 1  แห่ง  ร้านขายของชำ 1  แห่ง
โรงหล่อพระ 36  แห่ง ร้านขายไม้เก่า  1  แห่ง
โรงงานผลิตแผ่นหลังคา 1  แห่ง ร้านปะยาง  3  แห่ง
โรงงานทำรองเท้า 1  แห่ง โรงงานผลิตปลาสวย 1  แห่ง
ร้านขายโทรศัพท์  1  แห่ง โรงงานผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด 1  แห่ง

 สภาพทางสังคม                                                                                                                              

-  โรงเรียนประถมศึกษา                      4  แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา                       1  แห่ง
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                         1  แห่ง
-  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน               2  แห่ง

สาธารณสุข
-  สถานีอนามัยประจำตำบล                      2  แห่ง
-  คลินิก                                              1  แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ      ร้อยละ 100

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-  มีที่พักสายตรวจ                                 1   แห่ง

 แหล่งน้ำธรรมชาติ
-  ลำน้ำ,ลำห้วย,หนอง,แหล่งน้ำธรรมชาติ      8       สาย
-  บ่อน้ำตื้น, สระ                                   80        แห่ง
-  คลอง / คลองชลประทาน                      2        สาย

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคมและขนส่งระหว่างตำบลใช้เส้นทางถนนมีเส้นทางที่สำคัญ  คือ
-  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  321 (ถนนมาลัยแมน)  จากอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  ผ่านตำบลเจดีย์ ตำบลกระจัน  ตำบลอู่ทอง  ตำบลจระเข้สามพัน  ตำบลสระยายโสม  และตำบลสระพังลาน  ตามลำดับไปยังอำเภอสองพี่น้อง
-  ถนน รพช.4075  (บ้านสระพังลาน-บ้านดอนมะเกลือ)
สำหรับการบริการรถโดยสารในตำบลสระพังลานนั้น  จะมีรถโดยสารประจำทางสายดอนมะเกลือ-อู่ทอง  บริการรับจ้างค่าโดยสารประมาณ  15  บาท / คน
การโทรคมนาคม       ตู้โทรศัพท์สาธารณะ     12  ตู้
การไฟฟ้า
-  ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง                  10           หมู่บ้าน
-  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ  100  ของประชากรทั้งหมดในตำบล
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-  บ่อน้ำตื้น                              20           แห่ง
-  บ่อน้ำบาดาล                         10           แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน                        1            แห่ง
-  ถังเก็บน้ำฝน                         20           แห่ง
มวลชนจัดตั้ง
-  ลูกเสือชาวบ้าน               1  รุ่น        175        คน
-  กองหนุนเพื่อความมั่นคง   1  รุ่น          50        คน