เฟสบุ๊คอบต.สระพังลาน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลการตรวจรับการจ้าง

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
แสดงความคิดเห็นของประชาชน

สายตรงนายก
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ
ผู้ดูแลระบบ
ita อบต.สระพังลาน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นางสาวพรศรี พิริยะพาณิชย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวปาริชาติ  ทวนเงิน

นักวิชาการคลัง

นายริณริท  ชูดี

นางสาววาสินี  ทวนเงิน

นางสาวธัญญพัฒน์ ไกรสินสกุล

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายสญชัย อรรถานิธี

นางสุพัตรา ปทุมสูตร

นางสาวอารยา โสไกร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายสุรศักดิ์  ผิวทอง

คนงานส่วนการคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ

+ การจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท
+ งานเกี่ยวกับการเงินการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน
การตรวจเงิน อบต.รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ
+ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
+ การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำ
+ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของอบต.การยืมเงินทดรองราชการ
+ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินตรวจสอบงานของจังหวัด
และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระการจัดเก็บภาษ
+ การประเมินภาษี
+ การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ

1. งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-
งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
-งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
-งานเก็บรักษาเงิน

2. งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานการบัญชี
-งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
-งานงบการเงินและงบทดลอง
-งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-
งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
-งานพัฒนารายได้
-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
-งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-
งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
-งานพัสดุ
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ