หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

E-service
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นางสาวชณัฐภัฒสา   ศรีคำแหง

ปลัด อบต.สระพังลาน

นางสาวสุมาลี  กนกศรีวิเชียร

รองปลัด อบต.สระพังลาน

นางสาวศรีอรุณ  ดอกกุหลาบ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวพณณกร วงษ์กัณหา

นางสาวมรันตรี แก้ววิชิตร

นักทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสาวสมัชญา   เกษมไพบูลย์

นางสาวทัศนีย์ สมจันทร์

นิติกร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายนิคม ศรีเหรา

นางสาวพรพิไล เข็มทอง

นายโสภณ  เล้าสมรุ่งเรือง

นักพัฒนาชุมชน

เจ้าพนักงานธุรการ

นักป้องและบรรเทาสาธารณภัย


ว่าง

นางสาวศิริวรรณ โสไกร

นางสาวอาจรีย์ สระทองปลั่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายธวัชชัย แก้วบัวดี

นางสาวน้ำผึ้ง แก้ววิชิตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายธนากร  โสไกร

นายเฉลิมชัย  สุวรรณศรี

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

นายจักรกริช โสไกร

นายสามารถ ตันอิสาน

นางสาวชนกนันท์ อินทรีย์วงศ์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

แม่บ้าน

 

นายนิกร  พรชนะ

 

 

ยาม

 ส่วนสำนักปลัด
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับงานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกอบต. คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของอบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 ด้าน คือ

1.

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 

 

-งานสารบรรณ
-งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
-งานบริหารงานบุคคล
-งานเลือกตั้ง
-งานตรวจสอบภายใน

2.

งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 

 

งานนโยบายและแผนพัฒนา

 

 

งานวิชาการ

 

 

งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์

 

 

งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

 

 

งานงบประมาณ

3.

งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 

 

งานกฎหมายและนิติกรรม

 

 

งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง

 

 

งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

 

 

งานระเบียบการคลัง

 

 

งานข้อบัญญัติ อบต.

4.

งานเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 

 

งานเทศกิจ

 

 

งานรักษาความสงบเรียบร้อย

 

 

งานสนับสนุนและบริการ

5.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 

 

งานอำนวยการ

 

 

งานป้องกัน

 

 

งานช่วยเหลือฟื้นฟู

 

 

งานกู้ภัย

6.

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 

 

งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว