เฟสบุ๊คอบต.สระพังลาน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลการตรวจรับการจ้าง

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
แสดงความคิดเห็นของประชาชน

สายตรงนายก
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ
ผู้ดูแลระบบ
ita อบต.สระพังลาน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน
     องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 8 ด้านดังต่อไปนี้

1.

ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ และการผังเมือง

2.

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างปัจจัยและโอกาสทางเศรษฐกิจ

3.

ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและบริการสาธารณสุข

4.

ยุทธศาสตร์พัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และยกระดับคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและภาวะแวดล้อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐาน การสาธาณูปโภค สาธารณูปการและผังเมือง
วัตถุประสงค์
     มุ่งหวังที่จะทำให้ตำบลสระพังลาน มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยจัดให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวก มีไฟฟ้า ประปาที่ทั่วถึง มีแหล่งน้ำใช้ที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรมีการระบายน้ำที่ดี มีระบบควบคุมการวางผังเมืองที่ดี

เป้าหมายในการพัฒนา
1. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่เพียงพอสามารถคมนาคมได้สะดวกอย่างรวดเร็ว
2. เพื่อให้มีแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการเกษตรกรรมและใช้สำหรับอุปโภค บริโภค
3. เพื่อให้มีสถานที่อำนวยความสะดวก ให้บริการในด้านต่างๆที่ครบถ้วน

แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้างขาย ซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนให้เพียงพอและทั่วถึง
2. จัดหาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อการสาธารณูปโภค บริโภคให้เพียงพอและทั่วถึง
3. การอำนวยความสะดวกในชุมชน


ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาการเสริมสร้างปัจจัยและสร้างโอกาสเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
     ตำบลสระพังลานมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจที่ดีให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ขยายให้มีงานทำในตำบล และให้ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น สนับสนุนในเรื่องของผลผลิตของการเกษตรและสินค้าอื่นให้มีคุณภาพ

เป้าหมายในการพัฒนา
1.

เพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบลให้เป็นที่รู้จัก

2. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้แต่ละกลุ่มอาชีพในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
3. เพื่อเพิ่มขยายโอกาส ให้ประชาชนในตำบลมีงานทำ และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้เป็นการสนับสนุนนโยบายแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจนในชุมชน

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรประชาชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีรายได้
3. เพิ่มและขยายโอกาสการทีงานทำ


ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการกีฬา เสริมสร้างสุขภาพอนามัย และบริการสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
      เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลได้รับการสาธารณสุข และส่งเสริมการกีฬา เพื่อสร้างความเข้มแข็งในกับประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีมีคุณภาพ

เป้าหมายการพัฒนา
1. เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีสถานที่ใช้สำหรับเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการกีฬาในชุมชนมีศักยภาพ
3. เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีสุขภาพอนามัยที่ดี แข็งแรง และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและบริการสาธารณสุข
3. การป้องกันและระงับโรคต่างๆ ในชุมชน


ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยกระดับคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์
     เพื่อยกระดับและมุ่งหวังให้ผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชนทั่วไปในตำบลเป็นผู้มีความรู้และเป็นผู้ใฝ่รู้อยุ่เสมอ ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ สามารถมีความรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกรทบต่อการดำรงชีวิต พร้อมทั้งรู้จักวิธีป้องกันและแก้ไข รู้จักป้องกันตนเอง เป็นสังคมที่เข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นชุมชนที่ปราศจากยาเสพติด เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  สังคมเอื้ออาทร และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจะต้องได้รับการปฏิบัติ และการช่วยเหลืออย่างเสมอภาคและมีความเท่าเทียมกัน

เป้าหมายในการพัฒนา
1. เพื่อสร้างระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น
3. เพื่อการเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและวางมาตราการในการขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากตำบล

แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
     เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้ได้รับโอกาสในการศึกษาและรู้รักษาส่งเสิรมอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

เป้าหมายการพัฒนา
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการด้านการศึกษา
2. พัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
     เพื่อเป็นการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราจึงมุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรทีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

เป้าหมายในการพัฒนา
1. เพื่อให้ดินมีคุณภาพ สามารถใช้ในการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อลดปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลในชุมชน
3.

เพื่อให้มีแหล่งน้ำที่สะอาด ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ สามารถใช้ในการอูปโภคบริโภคได้

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพดิน
2. การจัดระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย
3.

จัดระบบบำบัดน้ำเสีย


ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
วัตถุประสงค์
     มุ่งหวังที่จะให้ อบต.สระพังลาน เป็นผู้นำในการจัดการที่ดี มีอาคารสำนักงานทีทำการและวัสดุสำนักงานที่เพียงพอ มีความโปร่งใส ทั้งการบริหารและการเมือง ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารการปกครองและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เป้าหมายการพัฒนา
1. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน มีระบบบริหารการจัดการที่ดีมีอาคารสถานที่ทำการที่เพียงพอและเหมาะสมในการบริการประชาชนให้ได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ระยะเวลาให้บริการสั้นรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้มีความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ แก่ประชาชน
3.

ส่งเสริมให้ประชาชน ได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจกับทางอบต. ในกิจการของ อบต. อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง


แนวทางการพัฒนา
1.

เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครองตามระบบประชาธิปไตย

2. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3.

ฝึกอบรม ประชาชนให้มีความรู้ในเรื่องกฏหมาย ที่เกียวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาการท่องเที่ยว และภาวะแวดล้อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
วัตถุประสงค์
     เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการเป็นเครื่องพักผ่อนหย่อนใจ

เป้าหมายในการพัฒนา
1.

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและมีภูมิทัศน์ทีสวยงาม
3.

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว


แนวทางการพัฒนา
1.

สร้างจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ

2. อนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่และเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว