หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

E-service
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ปรับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด-19
  รายละเอียดข่าว : เรื่อง ปรับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด-19 การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง และทันท่วงที เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ล่าสุด รัฐบาลได้เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ กำหนดค่าใช้จ่าย ในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด-19 ฉบับที่ ๔ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง รวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น และให้ครอบคลุม ถึงบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายบางรายการที่มีความจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ปรับปรุงใหม่มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้ • ค่าห้องและค่าอาหารทั้งหอผู้ป่วยวิกฤตและห้องแยกโรควันละ ๖,๒๕๐ บาท • ค่าบริการพยาบาลทั่วไปไอซียูวันละ ๗,๔๐๐ บาท • ค่าบริการแพทย์ขณะส่งผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท • ค่ารถยนต์รับส่งต่อผู้ป่วยจากบ้านหรือโรงแรมไป - กลับครั้งละ ๘๗๕ บาท • ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรคชุดละ ๑๓,๗๕๐ บาท
   
  [แนบไฟล์] :