หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

E-service
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ประกาศแล้ว! ลดส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 นาน 6 เดือน
  รายละเอียดข่าว : เรื่อง ประกาศแล้ว! ลดส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 นาน 6 เดือน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการ จ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีสาระสำคัญให้ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา ๔๐ เหลือร้อยละ ๖๐ ของเงินสมทบเดิม เป็นเวลา ๖ เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สำหรับรายละเอียดการส่งเงินสมทบมี ๓ ทางเลือก ดังนี้ ทางเลือกที่ ๑ ได้ประโยชน์ทดแทน ๓ กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ จ่ายสมทบ ๔๒ บาท/เดือน หลังจาก นั้นจ่ายสมทบ ๗๐ บาท/เดือน ทางเลือกที่ ๒ ได้ประโยชน์ทดแทน ๔ กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต และกรณีชราภาพ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ จ่ายสมทบ ๖๐ บาท/เดือน หลังจากนั้นจ่ายสมทบ ๑๐๐ บาท/เดือน ทางเลือกที่ ๓ ได้ประโยชน์ทดแทน ๕ กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ จ่ายสมทบ ๑๘๐ บาท/เดือน หลังจากนั้นจ่ายสมทบ ๓๐๐ บาท/เดือน
   
  [แนบไฟล์] :