เฟสบุ๊คอบต.สระพังลาน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลการตรวจรับการจ้าง

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ
ผู้ดูแลระบบ
ita อบต.สระพังลาน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
 
     
 
 
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ


 • เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลานจึงขอประกาศ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -  30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  ในวันเวลาราชการ โดยผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    
  ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

  (1)    มีสัญชาติไทย
  (2)    มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
  (3)    มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2501 – 2 ตุลาคม 2502) สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น
  (4)    ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

  2.  หลักฐานในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
  (1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม  สำเนา จำนวน 1ฉบับ
  (2) ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  (3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  (4) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้งลงทะเบียนแทนต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)  จำนวน 1 ฉบับ

  3.  สิทธิที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ในอัตราแบบขั้นบันได ดังนี้

  -          อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ   600  บาท

  -          อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ   700  บาท

  -          อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ   800  บาท

  -          อายุ 90 ปีขึ้นไป  ได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท

  หรือตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

 • รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังผู้สูงอายุ/ความพิการ

 • รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เดือน มกราคม 2563 .xlsx
 • รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 .xlsx
 • รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เดือน มีนาคม 2563 .xlsx
 • รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เดือน เมษายน 2563.xlsx
 • รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เดือน พฤษภาคม 2563.xlsx
 • รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เดือน มิถุนายน 2563 .xlsx
 •