เฟสบุ๊คอบต.สระพังลาน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลการตรวจรับการจ้าง

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ
ผู้ดูแลระบบ
ita อบต.สระพังลาน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ได้ดำเนินการแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้กักตัว กลุ่มเสี่ยงโควิด-19

งค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ได้ดำเนินการแจกไข่ไก่ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในตำบลสระพังลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในและโดยรอบสำนักงาน และได้ทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงาน (เพื่อทำลายเชื้อที่เป็นสาเหตุของโควิด-19)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ยากจน และด้อยโอกาสในตำบลสระพังลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อบต.สระพังลาน ร่วมกับ บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด แจกเครื่องบริโภค (ข้าวสาร)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2563
[+] more
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
คลิก ผลิตภัณฑ์ johnanz
รายละเอียด  BMlMsq https://pills2sale.com/..
ติดต่อ  BMlMsq https://pills2sale.com/#..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่  วนอุทยานพุม่วง
รายละเอียด   อยู่ที่หมู่ 5 ตำบลจระเข้สามพัน ห่างจากจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร ทางเข้าห่างจากทางแยกอู่ทอง - บ่อพลอย 2 กิโลเมตร ..
 
ดูทั้งหมด
 
[+] more
 
แบบวัดความพึงพอใจ
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
คู่มือปฎิบัติงาน
สถจ.สุพรรณบุรี

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โยธาไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ไทยเข้มแข็ง กรมการจัดหางาน ชมรมนิติกร