เฟสบุ๊คอบต.สระพังลาน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลการตรวจรับการจ้าง

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
แสดงความคิดเห็นของประชาชน

สายตรงนายก
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ
ผู้ดูแลระบบ
ita อบต.สระพังลาน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   

 
     
 
     
 
 
 
 

คำแถลงนโยบาย
ของ
นาย โชติ เอี่ยมสอาด
นายกองค์การบริการบริหารส่วนตำบลสระพังลาน
แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน
วันอังคารที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

เรียน ท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
                 
                  พรบ.สภาตำบลและองคืการบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.2546และฉบับแก้ไขเพิ่มเดิม(ฉบับที่ ๖)พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘ บัญญัติไว้ว่าให้มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฏหมายว่าด้วยกราเลืองตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรืองผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ประกาสผลการเลืองตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                  ผมนายโชติ เอี่ยมสอาด ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนตำบลสระพังลานเลือกผม มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเวลาสี่ปี  จากการลงพื้นที่ทำให้ผมได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งผมจะนำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน มาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ เพื่อนำตำบลสระพังลานให้บรรลุไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ
" สระพังลานเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารการจัดการที่ดี ส่วนของสังคมชุมชนมีความปลอดภัย เข้มแข็ง มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีพลังด้วยการกีฬาก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีการศึกษา รู้อนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม " โดยนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาตำบลสระพังลาน ซึ่งสัญญาประชาคมที่ผมได้ให้ไว้กับประชาชนครั้งนี้ นับเป็นภารกิจอันสำคัญที่ผมจะต้องยึดเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อประชาชนได้รับความพึงพอใจและมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
                 ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ข้าราชการ พนักงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลานได้ถูกกำหนดให้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่กฏหมายได้กำหนดไว้  แผนพัฒนาตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  นโยบายที่ผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำ ดังนี้บลสระพังลานในวันนี้  ก็จะถือปฎิบัติให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดนโยบายพัฒนา ๗ ด้าน

๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูโภค สาธารณูปการ
     จัดให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยจัดให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวก มีไฟฟ้า ประปาที่ทั่วถึง มีแหล่งน้ำใช้ที่พอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร  มีการระบายน้ำที่ดี  มีระบบควบคุมการวางผังเมืองที่ดี โดยมรแนวทางการพัฒนาดังนี้
     ๑.๑   ก่อสร้างขยาย ซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาถนนให้พอเพียงและทั่วถึง
     ๑.๒   จัดหาและรักษาบำรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคให้พอเพียง
     ๑.๓   ขยายเขตไฟฟ้า น้ำประปา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

๒.  ด้านเศรษฐกิจและสังคม
      จัดให้มีการส่งเสริมเศรษฐกิจที่ดีให้ประชาชนมีอาชีพเสริม  ขยายให้มีงานทำในตำบลและให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  สนับสนุนในเรื่องผลผลิตของการเกษตรและสินค้าอื่นๆให้มีคุณภาพ สังคมมีความเรียบร้อย มีแนวทางดังนี้
      ๒.๑   พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรและประชาชน
      ๒.๒   ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มรรายได้
      ๒.๓   เพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทำ
      ๒.๔   ส่งเสริมสังคมครอบครัวให้มีเข้มแข็ง
      ๒.๕   ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีในชุมชนและชุมชนอื่น

๓.  ด้านการกีฬาและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและบริการสาธารณสุข
      จัดให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้ได้รับการสาธารณสุขและส่งเสริมการกีฬาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนสุขภาพพลามัยที่ดีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางพัฒนาดังนี้
      ๓.๑    พัฒนาคุณภาพด้านกีฬา
      ๓.๒    ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและบริการสาธารณสุข

      ๓.๓    การป้องกันและระงับโรคต่างๆในชุมชน

๔.  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเอง เป็นสังคมที่เข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยฺ์สิน และเป็นสังคมที่ปราศจากยาเสพติด เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมเอื้ออาทรและผู้ด้อยโอกาสจะต้องได้รับการปฏบัติและการช่วยเหลืออย่างเสมอภาคและมีความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางปฎบัติดังนี้ คือ
       ๔.๑    การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ๔.๒    การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
       ๔.๓    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
       ๔.๔    สนับสนุนและส่งเสริมให้ อปพร. ทำงานอย่างมีระบบ
       ๔.๕    ส่งเสริมการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว 

๕.  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      จัดให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในตำบลให้ได้รับโอกาศในการศึกษาและรู้รักษาส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีแนวทางดังนี้
      ๕.๑    พัฒนาคุณภาพการจัดด้านการศึกษา
      ๕.๒    ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านศาสนาและรักษาวัฒนธรรม
      ๕.๓    เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
      ๕.๔    อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

๖.  ด้านการอนุรักษืทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      จัดให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หวังให้ประชาชนในชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพให้มากที่สุด โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
      ๖.๑    ส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพดิน
      ๖.๒    การจัดการขยะมูลฝอย
      ๖.๓    ส่งเสริมใช้ทรัพยากรน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด
      ๖.๔    การจัดการให้มีการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและน้ำเน่าเสีย

๗.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารการจัดการ
      จัดให้ อบต.สระพังลาน เป็นผู้นำในการจัดการบริหารที่ดี มีอาคารสำนักงานที่ทำการและวัสดุสำนักงานที่เพียงพอ มีความโปร่งใส ทั้งการบริหารและการเมือง ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบบริหารการปกครองและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางพัฒนาดังนี้ 
      ๗.๑    เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไต
      ๗.๒    ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
      ๗.๓    ฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้เรื่องกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
      ๗.๔    เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
      ๗.๕    เพิ่มช่องทางให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น

             นโยบายที่ผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ดังกล่าวข้างต้น จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือจากประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยงานต่างๆ ภายในชุมชน ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติและที่สำคัญอย่างยิ่งคือ จากประชาชนในตำบลสระพังลาน ซึ่งผมในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนตำบลสระพังลาน ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ตามขบวนการประชาะธิปไตย ผมพร้อมคณะผู้บริหารจะบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน เพื่อประโยชน์ทางราชการและประโยชน์สุขของประชาชนตำบลสระพังลาน ผมขอแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
                                                       
                                             นาย โชติ เอี่ยมสอาด
                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน