หน้าแรก
ข้อมูลITA
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร/ ส.อบต.
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
พรก/พรบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฎิบัติอื่นๆ
ประกาศ
ข้อบัญญัติตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานข่าว
เฟสบุ๊ค
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
     การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
     การให้บริการ

e-service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
     งบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุรายปี(สขร.)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
     พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
     พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แบบสอบถามความพึงพอใจ
สายตรงนายก
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     กิจการสภา

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
     การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการ
     ป้องกันทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
     ทุจริตประจำปี

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
     ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผล
   ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและ
     ความโปร่งใสภายในงาน

การดำเนินงานมาตราการส่งเสริม
     คุณและความโปร่งใสภายในงาน

การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม สินค้าชุมชน/ OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   

 
 
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร

  • พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการพ.ศ.2540.pdf
  • คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.pdf
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ.2548.pdf


  • คณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร